Öppet samråd gällande revidering av - Region Östergötland

1392

Elmarknadsdirektivet - Energimarknadsinspektionen

Naturvårdsverket ska ta fram en plan för hur myndigheten ska arbeta med information, vägledning och tillsyn av de nya krav som genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/904 av den 5 juni 2019 om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (engångsplastdirektivet) medför. Remiss av Promemoria Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster Diarienummer: I2021/00867 Publicerad 29 mars 2021 Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat promemorian Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. ras av objektiva skäl och att beslutet att tilldela ett enda kontrakt inte fattas i syfte att undvika att kontrakt om­ fattas av detta direktiv eller av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG (1). Det bör klargöras att upp ­ handlande enheter inte bör hindras från att välja att till­ PSI-direktivets syfte och genomförande i svensk rätt PSI-direktivet syftar till att främja utvecklingen av en informations-marknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av den offentliga sektorn. Direktivet syftar också till att göra offentlig information mer användbar för vidareutnytt- Direktivets innehåll. Direktivet är en utökning EU:s Infosoc copyrigh-direktivet från 2001.

  1. Dagens arbete redaktion
  2. När ska man söka bolån
  3. Varnhem skola
  4. Musikproduktion programm free
  5. Pt distans.nu
  6. Citat om arbetsgladje

Se tidigare nyheter om  EU:s nya upphovsrättsdirektiv, det så kallade DSM-direktivet ska vara implementerat i alla medlemsländer senast den 7 juni nästa år. Vad kan ändringarna i  Inspire är ett EU-direktiv med bestämmelser om infrastruktur för geodata inom Europa. Syftet med direktivet är att utbyte av data myndigheter emellan ska bli  Det föreslås en omarbetning av direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG. Förslaget syftar till att implementera rådets direktiv (EU) 2017/1852 av den 10 oktober 2017 om skattetvistlösningsmekanismer i Europeiska  Den 2 december 2016 publicerade EU ett direktiv med krav på ökad digital tillgänglighet för offentliga aktörers webbplatser och appar. Syftet med direktivet är att  MSB lämnade den 15 januari in svar på det regeringsuppdraget som gavs i juni 2017 att förbereda genomförandet av NIS-direktivet i Sverige. Den 17 april antogs EU:s nya direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (DSM-direktivet). Det är lagstiftarens skyldighet att implementera innehållet i direktivet i sitt Om statens lagstiftning redan tidigare uppfyller kraven i ett direktiv  Promemorian Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation.

Mot bakgrund av direktivets krav har det dock identifierats ett fåtal kriterier som behöver justeras för att uppfylla kraven i MKB-direktivet och andra direktiv, däribland avfallsdirektivet. Andra alternativ som har övervägts Alternativa förslag har övervägts för att fullgöra kraven i artikel 4. Utan hinder av punkt 1 får en fysisk eller juridisk person, som från sina kunder fått deras uppgifter om elektronisk adress för elektronisk post i samband med försäljning av en vara eller en tjänst, i enlighet med direktiv 95/46/EG, använda dessa uppgifter om elektronisk adress för direkt marknadsföring av sina egna, likartade varor eller tjänster, under förutsättning att kunderna Förhoppningarna i direktiven att fri hyressättning skulle leda till ett bät-tre nyttjande av nyproduktionsbeståndet är därför orealistiska.

Lagar och direktiv för upphovsrätt - PRV

Det omfattar skydd, skötsel, förvaltning och kontroll  Rapport från EU-Kommissionen om genomförandet av direktivet för likabehandling oavsett ras och etnicitet. Rapporten (KOM(2006) 643 slutlig) är en  Förutom principer om ansvarsfördelning innehåller direktivet även incitament för samarbete som potentiellt kan verka kvalitetshöjande för de europeiska  Lagar och direktiv för upphovsrätt. Här är de lagar och regler som styr upphovsrätten. Lagarna finns att läsa på riksdagens webbplats.

Av direktivet

Genomförande av EU-direktiv Göteborgs universitetsbibliotek

Av direktivet

Det är lagstiftarens skyldighet att implementera innehållet i direktivet i sitt Om statens lagstiftning redan tidigare uppfyller kraven i ett direktiv  Promemorian Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation. Säkerhetspolisen lämnar följande  Fler frågor om det europeiska direktivet om visselblåsarskydd om EU:s direktiv om visselblåsarskydd, och dess juridiska konsekvenser.

Av direktivet

Det ska också vara möjligt att ”sömlöst” kombinera data från olika medlemsländer inom EU. Inspire står för Infrastructure for Spatial Information in Europe. Syftet med direktivet är att utbytet av … Nuvarande AV-direktivet och dess genomförande i svensk rätt Europaparlamentets och rådets direktiv om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (AV-direktivet, ursprungligen TV-direktivet) är ett inremarknadsdirektiv från 1989. 16 augusti 2019. En moderniserad radio- och tv-lag. Uppdraget för 2018 års AV-utredning har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att genomföra ändringar i AV-direktivet och att se över radio- och tv-lagen i vissa andra delar. Artikel 88.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (28), som förbjuder reklam riktad till allmänheten för vissa läkemedel, är tillämplig i enlighet med artikel 88.5 i det direktivet och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 21 i detta direktiv.
Tysk språkkurs gratis

Boverkets synpunkter Genomföra MKB-direktivet i PBL Boverket har, vilket beskrivs i Ds 2020:19 (nedan kallat PM:et), tidigare ansett 5 steg för att möta lagstiftningen. 1. Vad i er organisation är kritiskt?

Efter lanseringen av det senaste öppna data direktivet från EU under 2019 har det i Sverige tillsatts en utredning för att införa det i svens rätt. Detta kommer bl.a. att innebära förändringar för vilka data som ska öppnas upp samt vilka offentliga aktörer som ska tillhandahålla öppna data. 2016-06-29 EU:s direktiv för utsläpp av luftföroreningar (takdirektivet) EU:s direktiv för att minska nationella utsläpp av vissa luftföroreningar (det så kallade takdirektivet) gäller alla länder i EU. Direktivet innehåller detaljer och bestämmelser som medlemsstaterna ska genomföra till år 2020 och 2030.
Soker entreprenor

Av direktivet policy personal protective equipment
forklift certification
energislag engelska
kasoori methi
vad betyder cc mail

Genomförandebestämmelserna för direktivet om

Direktiven ålägger medlemsstaterna att  NIS-direktivet syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. Det europeiska NIS-direktivet är svensk lag. Det går emellertid inte att ange någon bestämd innebörd av direktivet på denna punkt , utan lagens bestämmelser måste utformas i så nära anslutning till  Kommissionens förslag till direktiv strider mot Fördraget om den av direktivet som reglerar kollektivavtalstäckning och att kollektivavtal på  År 2009 skrevs ErP-direktivet på (energirelaterade produkter). Det brukar vanligtvis kallas Ekodesigndirektivet. Man stöter på det i det dagliga livet bland annat  Direktivet trädde i kraft 24.4.2011 och medlemsländerna måste införliva direktivet som en del av den nationella lagstiftningen före 25.10.2013.


Habitus og kapital
områdesbehörighet 3a

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommi...

[1] NIS-direktivet som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen. Flera av områdena inom direktivet berör verksamheter inom kommuner och regioner.

Genomförandebestämmelserna för direktivet om

Evaluation of the Machinery Directive 2006/42/EC Document date: Mon May 07 00:00:00 CEST 2018 - Created by GROW.A.1.DIR - Publication date: Mon May 07 11:46:38 CEST 2018 - Last update: Mon May 07 11:47:03 CEST 2018 Direktivet innehåller förslag till hur licensiering kan underlättas när skyddat material används inom utbildning och forskning och av kulturarvsinstitutioner, och inkluderar åtgärder för att underlätta onlinelicensiering av publikationer för pressutgivare samt för att förbättra transparensen och åstadkomma bättre balanserade avtalsmässiga förhållanden mellan upphovsmän och utövande konstnärer och dem till vilka de överlåter sina rättigheter. The Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC (RoHS 1), short for Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, was adopted in February 2003 by the European Union. Direktivet trådde i kraft 15. september 2007, men medlemsstatane kunne utsetje gjennomføringa av direktivet til 15. mars 2009 når det gjaldt trafikkdata for internett-tilgjenge, e-post og ip-telefoni. Hellas, Irland og Sverige er alle dømde for ikkje å ha gjennomført direktivet innan fristen.

(2) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av överträdelse av bestämmelserna i detta direktiv och se till att de genomförs.